Tuesday, 22 July 2008

Ruby Pinyin practice - family names

漢語教程 第一冊 上 第二課
http://www.youtube.com/watch?v=q5QhzQaBvPA&feature=related

practice: mang, ma, hen, han yu, nan, tai, ba ba, ma ma, ge ge, di di, mei mei, ta, nan.

No comments: